Vững vàng trên "môi trường tác chiến thứ năm"

PHAN THANH HẬU 26/10/2023 07:01

Hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cấp thiết, cấp bách. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên khi tham gia cần thể hiện rõ là một chiến sĩ tác chiến trên không gian mạng.

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh với văn hóa trên không gian mạng”. Ảnh: D.L
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh với văn hóa trên không gian mạng”. Ảnh: D.L

Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong cả nước nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, dần đi vào chiều sâu.

Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt là không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. Tuy nhiên, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ, chúng lợi dụng không gian mạng để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Tư duy mới

Ngày 25/7/2018, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 29 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” xác định: “Không gian mạng trở thành môi trường tác chiến thứ năm, làm thay đổi phương thức tiến hành chiến tranh, xuất hiện các hình thái chiến tranh mới, tác động sâu sắc tới quốc phòng, an ninh, hòa bình của mỗi quốc gia, khu vực và thế giới”.

Theo đó, “không gian mạng” trở thành môi trường tác chiến thứ 5 gắn kết chặt chẽ với tác chiến “trên không”, “trên bộ”, “trên biển” và “trong không gian vũ trụ”.

Tiếp đến, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và ngày 22/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 256 thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, đã nêu quan điểm: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”; đồng thời nhấn mạnh: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu”. Đây chính là tư duy mới của Đảng ta về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Hiện nay, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đặt trong bối cảnh khó khăn, thách thức đan xen của tình hình thế giới. Mặt khác, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XXII Đảng bộ tỉnh, những sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, vụ việc phức tạp, nhạy cảm có thể nảy sinh những hạn chế, khuyết điểm; đặc biệt, việc Đảng, Nhà nước ta kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạng… sẽ là những vấn đề các thế lực thù địch đặc biệt quan tâm, triệt để khai thác để gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Mỗi đảng viên là một chiến sĩ

Tham gia trên không gian mạng cũng là nhu cầu tất yếu của mỗi cán bộ, đảng viên; song, với vai trò, trách nhiệm của mình, mỗi người cần hết sức thận trọng, luôn cảnh giác, sáng suốt, nhạy bén, kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngay từ những biểu hiện nhỏ nhất. Qua đó, thể hiện được vai trò là chiến sĩ tác chiến trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài của các cơ quan Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, mà cũng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Qua đó thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng miễn nhiễm với những luồng thông tin xấu, độc; đồng thời nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Xác định rõ trách nhiệm nêu gương cá nhân trong việc tự phê bình và phê bình nhằm phòng ngừa các nguy cơ suy thoái, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong, từ nội bộ.

Cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội cần thể hiện được vai trò là chiến sĩ tác chiến trên không gian mạng; tích cực nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ công nghệ thông tin, kỹ năng tiếp cận và xử lý thông tin trên không gian mạng. Mỗi người cần cẩn trọng khi tham khảo, sử dụng thông tin mang tính dự báo; thông tin thiếu kiểm chứng về nguồn gốc; cần có kỹ năng đặt câu hỏi kiểm chứng, đánh giá tính chính xác, khách quan, hiệu lực, độ tin cậy của thông tin.

Đồng thời hành động một cách chuẩn mực khi đăng tải bài viết, like hoặc chia sẻ các liên kết và khi tham gia những cuộc thảo luận về các chủ đề trên không gian mạng. Tích cực tham gia truy cập chia sẻ, bình luận, like trang, bài cụ thể tại các fanpage, group, như: Hương Sen Việt của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; TRE LÀNG của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Qptd Qnam của Ban Chỉ đạo 35 Quân sự tỉnh; Công an Quảng Nam của Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh và các fanpage, group của Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch “là ý muốn chủ quan của chúng”. Song, chúng có thực hiện được hay không, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, trong đó vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên là rất quan trọng.

------------------

(Tác phẩm hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023)

PHAN THANH HẬU