Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính

NAM PHƯƠNG 30/11/2022 16:18

(QNO) - Ngày 30/11, UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của các sở, ban ngành, cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Hội đồng thẩm định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm Chủ tịch, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa làm Phó Chủ tịch và 7 thành viên.

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2022 của các sở, ban ngành, cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Quyết định điểm đánh giá theo từng nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong chỉ số đánh giá kết quả CCHC đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Các thành viên hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm thẩm định kết quả thực hiện công tác CCHC theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình phụ trách và có ý kiến, đề xuất, kiến nghị cụ thể về các vấn đề trong tổ chức thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị.

NAM PHƯƠNG