Từ ngày 1.1.2013 áp dụng lương tối thiểu vùng

12/12/2012 01:12

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng I là 2.350.000 đồng/tháng, vùng II là 2.100.000 đồng/tháng, vùng III là 1.800.000 đồng/tháng và vùng IV là 1.650.000 đồng/tháng. So với mức lương tối thiểu vùng năm 2012, mức lương mới này tăng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng.

D.L