Giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã phân bổ

PHÚC LÂM 08/06/2016 16:29

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016.

UBND tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ. Trong đó lưu ý tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính; đồng thời tổng hợp những tồn tại, vướng mắc trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, theo dõi, hướng dẫn với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh. Trong đó lưu ý thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công và các quy định về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi số dư tạm ứng tồn đọng từ năm 2010 trở về trước theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và UBND tỉnh.

PHÚC LÂM

PHÚC LÂM