Nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông

T.S 13/10/2023 07:09

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương tình thực hiện Chỉ thị số 23, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Chương trình hướng đến mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Toàn tỉnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng giao thông phù hợp với quy mô, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực giao thông.

Thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia kiểm tra, giám sát, thanh tra; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh và công khai kết quả xử lý đối với các tập thể, cá nhân không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được giao, vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giao thông.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu chấp hành và tích cực vận động gia đình, người thân và nhân dân nâng cao ý thức tự giác, thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo TTATGT và xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Nghiêm cấm hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng, người thực thi công vụ.

Trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông, phải tuyệt đối tôn trọng thượng tôn pháp luật; đối với cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về TTATGT phải thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, nội quy, quy chế của ngành, cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, các tuyến giao thông huyết mạch, trục giao thông kết nối giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Địa phương, ngành liên quan xây dựng cơ chế, huy động tối đa nguồn lực tham gia xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, dịch vụ vận tải và bảo đảm TTATGT.

Ưu tiên triển khai thực hiện giải pháp phát triển đa dạng, hợp lý các loại hình vận tải công cộng nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia sử dụng phương tiện công cộng thay phương tiện cá nhân...

T.S