Phấn đấu đến 2025, ngành công nghiệp môi trường cơ bản đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường

AN BÌNH 02/08/2022 08:54

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 4909 thực hiện Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch 4909, phấn đấu đến năm 2025, ngành công nghiệp môi trường cơ bản đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường trong tỉnh và khu vực lân cận. Đồng thời thu hút, kêu gọi đầu tư, phát triển các doanh nghiệp công nghiệp môi trường, các tổ chức nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ môi trường.

Cụ thể, Quảng Nam tập trung phát triển các công nghệ xử lý, tái chế chất thải, phân tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường; công nghệ sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường phù hợp với điều kiện của tỉnh và xu hướng của quốc gia. Đẩy mạnh ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Kêu gọi doanh nghiệp công nghiệp môi trường đầu tư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng cơ bản nhu cầu bảo vệ môi trường trong tỉnh; thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả, nâng cao năng lực sản xuất năng lượng tái tạo.

Đồng thời phát triển dịch vụ môi trường cơ bản đáp ứng được nhu cầu của tỉnh về xử lý nước thải, chất thải rắn đô thị, công nghiệp, chất thải nguy hại; phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm và nhu cầu phân tích, quan trắc môi trường, các dịch vụ tư vấn về môi trường.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức và nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

AN BÌNH