Cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho nhóm nguy cơ cao nhiễm HIV

MỸ LINH 16/09/2020 10:37

(QNO) - Ngày 15.9, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2544/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Tăng cường tiếp cận thông tin và chăm sóc HIV cho nhóm khó tiếp cận và nhóm có nguy cơ cao tại miền Trung - Tây Nguyên Việt Nam” do Tổ chức Vietnam Health Improvement Projects (VNHIP) tài trợ.

Mục tiêu của dự án nhằm góp phần cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cộng đồng khó tiếp cận, có nguy cơ cao nhiễm HIV.

Dự án do Sở Y tế làm chủ dự án, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam thực hiện tại huyện Phước Sơn, từ tháng 9.2020 đến tháng 8.2021 với tổng kinh phí hơn 860 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với bên tài trợ và UBND huyện Phước Sơn lập kế hoạch hoạt động chi tiết và triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng nguồn kinh phí đã được phê duyệt; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả viện trợ cho UBND tỉnh và các ngành chức năng liên quan của tỉnh để theo dõi và ghi thu, ghi chi qua ngân sách nhà nước theo quy định.

Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Sở Y tế thực hiện dự án theo đúng quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

MỸ LINH