Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân Ngày Pháp luật Việt Nam

AN BÌNH 16/09/2020 09:33

(QNO) - Ngày 15.9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 5387/KH-UBND tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (9.11) năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể của tỉnh và địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW (ngày 20.6.2020) của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (ngày 9.12.2003); Chỉ thị số 57-CT/TU (ngày 24.8.2020) của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân tại các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam. Tập trung rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy, cán bộ. Tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ. Quy hoạch, tài chính, đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội. Trọng tâm là các lĩnh vực cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường, đất đai, an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh, cháy nổ; biên giới, hải đảo; các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia là thành viên có liên quan...

Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật. Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và chấp hành pháp luật.

Các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể của tỉnh và địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp với tình hình, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tổng kết, xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam kết hợp với các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao...

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động hưởng ứng cần tổ chức thường xuyên, liên tục, tập trung tổ chức trong tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 15.10 đến 15.11.

AN BÌNH