Xây dựng Đảng

Công tác đánh giá cán bộ: Nghiêm túc, đúng thực chất

HÀN GIANG 02/02/2024 10:59

Để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, Quảng Nam xác định bắt đầu từ công tác cán bộ, trong đó tập trung thực hiện tốt khâu đánh giá cán bộ gắn với kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng hằng năm.

xay-dung-dang-2312(1).jpg
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín tặng Giấy khen các tập thể đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong công tác thi đua ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2023. Ảnh: N.Đ

Nhận xét cụ thể ưu, khuyết điểm

Để có cơ sở đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) năm 2023, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức ban hành Công văn số 405 ngày 16/1/2023 về triển khai công tác thi đua trong Đảng.

Trong đó bám sát các nội dung theo khung tiêu chí phân loại, giao cho các cơ quan cụ thể hóa từng nội dung gửi cho các TCCSĐ đăng ký thực hiện và theo dõi quá trình thực hiện.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tham mưu công nhận mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” trước khi tiến hành xếp loại TCCSĐ.

Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức, huyện có 104 cán bộ, công chức là trưởng, phó các cơ quan, ban ngành của huyện, bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, UBND các xã thị trấn trở lên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đã đánh giá, xếp loại.

Kết quả, năm 2023, có 59/64 tập thể lãnh đạo được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (đạt 92%), trong đó có 11/59 tập thể lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 18,6%) và 5/64 tập thể lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 7,8%), không có tập thể lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với cá nhân, có 101/104 cán bộ, công chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (đạt 97,1%), trong đó có 17/101 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 16,8%); 3/104 cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 2,88%).

“Quá trình nhận xét, đánh giá phân loại tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nhận xét cụ thể ưu điểm, hạn chế của từng tập thể, cá nhân lãnh đạo.

Sau đó có thông báo kết luận về từng ưu điểm, hạn chế, kết quả phân loại đối với từng tập thể lãnh đạo, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý biết để trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp thẩm quyền phân loại đã chỉ ra trong năm 2023” - ông Tỉnh cho biết.

Đánh giá sát đúng tình hình

Tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, theo ông Thái Bình - Bí thư Đảng ủy Khối, công tác chỉ đạo đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên được các cấp ủy trực thuộc quan tâm, sâu sát từ xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại chất lượng đối với từng loại hình tổ chức đảng và đảng viên.

Quy trình và phương pháp đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên, cũng như việc thẩm định kết quả đánh giá, phân loại được thực hiện chặt chẽ và nghiêm túc hơn.

“Việc đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên dựa trên kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân, chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó là kết quả thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và coi trọng ý kiến tham gia góp ý của các đoàn thể chính trị - xã hội, ý kiến nhận xét đảng viên của cấp ủy nơi cư trú” - ông Bình nói.

Đánh giá cán bộ là khâu rất quan trọng trong công tác cán bộ, bởi có đánh giá đúng cán bộ thì mới sử dụng cán bộ tốt. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thực hiện việc đánh giá cán bộ năm 2023 gắn với kết quả kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và của tỉnh trong thời gian qua.

Một trong những nguyên tắc đặt ra là cá nhân người đứng đầu được đánh giá ở mức cao hơn tập thể. Và tập thể đã bị kỷ luật, có tập thể cấp dưới bị kỷ luật thì tập thể đó không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Chính vì vậy, tỷ lệ tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảm hơn so với năm trước. Việc đánh giá cán bộ trên địa bàn toàn tỉnh sát với tình hình thực tế năm 2023.

Từ kết quả đánh giá cán bộ năm 2023, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, kết quả đánh giá cán bộ đã chỉ ra kinh nghiệm, thực trạng cần lưu ý, để tỉnh tập trung làm tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới. Nhất là phải tránh cho được những sai sót đã xảy ra, không để mắc trở lại.

“Chúng ta phải tập trung thực hiện quyết liệt nội dung Thông báo 581 ngày 30/11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chỉ đạo xử lý những sai phạm của tổ chức và cá nhân đúng theo quy định của Đảng. Có như vậy, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng mới nghiêm và góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

HÀN GIANG