Kinh tế

Rà soát việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương

CHÂU NỮ 21/02/2024 08:45

Chủ tịch UBND tỉnh vừa giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (NSTW) năm 2023 sang năm 2024 theo yêu cầu của Bộ KH&ĐT tại Công văn số 1108 ngày 15/2/2024.

Tại Công văn 1108, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, đề xuất nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2023 sang năm 2024 của các dự án: dự án thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40 ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc xác định trường hợp dự án đề xuất kéo dài theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40.

Mức vốn NSTW đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân của từng dự án không lớn hơn số vốn kế hoạch NSTW năm 2023 còn lại của dự án chưa giải ngân đến hết ngày 31/1/2024.

Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương báo cáo, giải trình cụ thể đối với từng dự án đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2023 sang năm 2024 làm căn cứ tổng hợp.

Công văn của Bộ KH&ĐT nêu rõ: Không kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 và hủy dự toán đối với số vốn NSTW năm 2022 đã được kéo dài sang năm 2023 (kể cả vốn dự phòng NSTW).

Các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về danh mục, mức vốn đề xuất và thông tin, số liệu báo cáo.

CHÂU NỮ