Chính quyền - đoàn thể

Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành, tạo đột phá trong cải cách hành chính

TÂM ĐAN 22/02/2024 14:25

(QNO) - Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số (CĐS) tỉnh vừa ban hành kế hoạch công tác năm 2024 với mục tiêu nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành, tạo đột phá trong CCHC năm 2024 và các năm tiếp theo; tập trung đẩy mạnh CCHC, CĐS đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

cchc-1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng ban Chỉ đạo CCHC và CĐS tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng công tác CCHC và CĐS năm 2023. Ảnh: ĐÔNG ANH

Theo kế hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm CCHC năm 2024 bám sát chủ đề công tác của Tỉnh ủy, gồm công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; sắp xếp tinh gọn bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, thân thiện, nhiệt huyết, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Trong công tác CCHC, tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hệ thống cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện cơ chế, chính sách về thu hút đầu tư, đất đai, dịch vụ, du lịch tạo động lực cho tăng trưởng, phát triển; sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Kết luận số 48 của Bộ Chính trị; thực hiện phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ hơn cho các ngành, địa phương...

Phấn đấu giải ngân kế hoạch đầu tư công đạt từ 98% trở lên so với kế hoạch được giao. Giải quyết dứt điểm những vấn đề, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách đã được xử lý. Đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Trong công tác CĐS, tập trung xây dựng và ban hành các quy chế về khai thác, vận hành các hệ thống thông tin dùng chung, tạo khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy quá trình CĐS; nâng cấp hạ tầng Trung tâm dữ liệu tỉnh, đảm bảo năng lực triển khai chính quyền số và đô thị thông minh phục vụ có hiệu quả việc xây dựng, phát triển chính quyền số.

Tiếp tục kết nối, chia sẻ hiệu quả dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh; xây dựng và ban hành các quy chế về khai thác, vận hành các hệ thống thông tin dùng chung; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo chỉ đạo của Chính phủ...

Năm 2024, Ban Chỉ đạo CCHC và CĐS tỉnh sẽ họp định kỳ hằng tháng; họp trực tuyến hằng quý với các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố (vào tháng 3, 6, 9, 12). Đồng thời, làm việc trực tiếp với một số sở, ban, ngành, địa phương để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ CCHC và CĐS; tổ chức kiểm tra công tác CCHC, CĐS ở một số địa phương, đơn vị...

Ban Chỉ đạo CCHC và CĐS tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1193 ngày 9/6/2023 của UBND tỉnh. Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm Phó Trưởng ban; thành viên là thủ trưởng 22 sở, ban, ngành của tỉnh.

TÂM ĐAN