Nhà nước và cử tri

Điều chỉnh thông tin trên giấy tờ của người dân: Sẽ thực hiện sau khi nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính có hiệu lực

Hà Quang 23/02/2024 07:24

Trả lời ý kiến cử tri (sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV) về tập trung chỉ đạo giải quyết, điều chỉnh thông tin trên các hồ sơ, giấy tờ cho người dân do thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC), UBND tỉnh cho rằng việc điều chỉnh thông tin trên giấy tờ của người dân được thực hiện sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC có hiệu lực thi hành (dự kiến vào đầu năm 2025).

Cụ thể, UBND tỉnh cho rằng theo quy định tại Điều 21 Nghị quyết số 35 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 quy định về việc chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ chức như sau: Các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân, công dân, tổ chức trước khi thực hiện sắp xếp theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Thực hiện Kết luận số 48 ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 35 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 117 ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Công văn số 1620 ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 48, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6019 ngày 6/9/2023 triển khai công tác sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương có liên quan căn cứ hướng dẫn, chỉ đạo của bộ, ngành trung ương hướng dẫn việc điều chỉnh thông tin trên giấy tờ của người dân do thực hiện sắp xếp ĐVHC. Việc điều chỉnh thông tin trên giấy tờ của người dân được thực hiện sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC có hiệu lực thi hành (dự kiến vào đầu năm 2025).

Hà Quang