Chính trị

Quảng Nam chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trọng tâm

NAM PHƯƠNG 26/02/2024 16:34

(QNO) - Ngày 26/2, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2024.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2024 và các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, như sau:

Chủ động rà soát, phát hiện các bất cập về TTHC, giấy tờ công dân cần cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp giải quyết TTHC.

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 8067/KHUBND ngày 2/12/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025 và các văn bản chỉ đạo liên quan; đồng thời, trên cơ sở danh mục TTHC nội bộ thực hiện trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương (TTHC nhóm B) do Văn phòng Chính phủ tổng hợp, căn cứ đặc thù và thực tế triển khai nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố bổ sung danh mục TTHC nội bộ, hoàn thành trong tháng 6/2024.

Rà soát 100% TTHC nội bộ đã công bố, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa, đảm bảo cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số lượng TTHC và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC, hoàn thành trong tháng 10/2024.

Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thực thi phương án đơn giản hoá TTHC nội bộ đối với các TTHC đã được phê duyệt Phương án đơn giản hoá trước ngày 01/7/2024.

Thực hiện tốt việc đánh giá tác động TTHC tại đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, bảo đảm các TTHC được ban hành đúng thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ TTHC thấp nhất.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2024.

Thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan, đơn vị liên quan đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Chủ động rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm, đồng thời ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn trình đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh.

Thực hiện nghiêm túc việc công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Định kỳ hằng tháng thống kê đầy đủ những TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát đầy đủ, chính xác TTHC và thực hiện TTHC.

Tập trung số hóa, làm sạch dữ liệu, gắn việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu với Kho quản lý dữ liệu cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ, hoàn thành trước 31/3/2024.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, Hệ thống tin giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công tập trung do bộ, ngành quản lý với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC; tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là tình trạng giải quyết TTHC trễ hạn, kéo dài.

NAM PHƯƠNG