Giảm nghèo - An sinh

Hỗ trợ 100 hộ nghèo xây dựng nhà ở chống chịu bão lụt

P.GIANG 23/04/2024 17:14

(QNO) - Từ nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ Khí hậu xanh (GFC) viện trợ, dự kiến sẽ có 100 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở chống chịu bão lụt.

images.baoquangnam.vn-storage-newsportal-2023-10-7-149251-_anh_nt3-01.png
Dự án sẽ hỗ trợ 100 hộ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt. Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách 100 hộ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt do dự án GCF hỗ trợ năm 2024. Dự án này được GCF viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT (chủ dự án thành phần) chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, Ban Quản lý dự án thành phần GCF tỉnh trong việc triển khai thực hiện dự án GCF, hoàn thành kế hoạch được phê duyệt đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước, nhà tài trợ và đúng tiến độ quy định của dự án. Chủ dự án thành phần phải báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng nhằm theo dõi, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

UBND các huyện, thị xã, thành phố gồm: Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh, Điện Bàn, Tam Kỳ được chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo đúng số lượng, đúng đối tượng hỗ trợ, không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, dự án, chính sách khác do Trung ương và địa phương ban hành. Đồng thời, phối hợp Ban Quản lý dự án thành phần GCF và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện kế hoạch kịp thời, đúng tiến độ; đảm bảo đáp ứng các yêu cầu trong thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn quản lý.

UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho các Sở Xây dựng, Tài chính, KH-ĐT, LĐ-TB&XH, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở NN&PTNT, Ban Quản lý dự án thành phần GCF hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát UBND các địa phương trên tổ chức triển khai có hiệu quả, kịp thời, đúng quy định. Sở Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát danh sách hộ nghèo tránh trùng lắp các chương trình khác theo quy định.

P.GIANG