Công ty cổ phần Cẩm Hà thông báo thay đổi thời gian đăng ký mua cổ phiếu

P.V |

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Địa chỉ trụ sở chính : 448 Hùng Vương – phường Thanh Hà – TP. Hội An – Tỉnh Quảng Nam

Số Điện thoại: 0235 386 1319 Số Fax: 02353862180

Website: http://camhafurniture.com

Vốn điều lệ: 44.877.310.000 đồng.

Mã cổ phiếu: CHC

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 286/GCN-UBCK ngày 15/12/2021, Công ty cổ phần Cẩm Hà đã thực hiện công bố Bản thông báo phát hành vào ngày 20,21,22/12/2021 trên báo Quảng Nam và đăng tải trên webite Công ty, Công bố CIMS tại HNX. Trong đó có nội dung : "8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/02/2022;

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/02/2022"

Công ty đã thực hiện gởi Thông báo chốt Danh sách với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, tuy nhiên, vì lý do dịch bệnh nên đường văn thư chuyển đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam bị chậm trễ buộc Công ty phải thay đổi ngày chốt danh sách dẫn đến việc công ty phải điều chỉnh ngày đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu.

Nội dung điều chỉnh như sau :

8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 28/01/2022 đến 22/02/2022.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/01/2022 đến 22/02/2022.

Các nội dung khác theo Thông báo không có sự thay đổi.

Trân trọng thông báo.

• Đính kèm Công văn số 867/CT/CV ngày 31/12/2021

• Đính kèm Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 869/CT/TB ngày 31/12/2021

Công ty cổ phần Cẩm Hà thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

P.V |

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Số 286 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2021)