Thông báo về việc phê duyệt đơn giá nước sạch trên địa bàn Quảng Nam

P.V |

(QNO) - Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt đơn giá nước sạch trên địa bàn. Vậy, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam xin thông báo đơn giá nước sạch như sau:

1. Giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hội An, thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn và các huyện: Phú Ninh, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành:

 

2. Giá nước sạch trên địa các huyện: Nam Giang, Phước Sơn:

 

* Thời gian áp dụng:

- Năm thứ nhất: Kể từ kỳ thu tiền tháng 10/2022.

- Năm thứ hai: Kể từ kỳ thu tiền tháng 10/2023.

- Năm thứ ba: Kể từ kỳ thu tiền tháng 10/2024.

Ghi chú:

Giá nước nêu trên đã bao gồm thuế tài nguyên nước; chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường, phí dịch vụ môi trường rừng.

Xem Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh tại đây.