Công khai, minh bạch để phòng chống tham nhũng, tiêu cực

VIỆT QUANG |

Thực hiện Nghị quyết 23 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Huyện ủy Thăng Bình xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 23 của Tỉnh ủy, UBND huyện Thăng Bình chú trọng cải cách hành chính, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp. Ảnh: VIỆT QUANG
Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 23 của Tỉnh ủy, UBND huyện Thăng Bình chú trọng cải cách hành chính, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp. Ảnh: VIỆT QUANG

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, muốn thành công, theo ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình, nhất thiết phải nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra của người đứng đầu và công tác tự kiểm tra của cơ quan, đơn vị, địa phương đối với việc chấp hành pháp luật, thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay nếu có vi phạm.

Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị.

Theo đó, tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tiễn để tổ chức thực hiện đạt kết quả gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết 23 của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Thăng Bình đang tập trung đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số.

Chính quyền huyện phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện quy trình, thủ tục hành chính để loại bỏ các thủ tục chồng chéo, phức tạp, dễ bị lợi dụng, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương được coi trọng... Ở cấp cơ sở, ông Trương Kim Đông - Bí thư Đảng ủy xã Bình Lãnh cho biết, địa phương đang rà soát để có thể đề xuất cấp trên hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định trong quản lý và hoạt động, đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, công khai, minh bạch, qua đó phòng ngừa hiệu quả về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nói, sẽ thường xuyên đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những cách để Thăng Bình xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

TAGS