Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

T.D |

Ngày 7.4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam có cuộc giám sát tại Sở Tài chính liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn Quảng Nam.

Quang cảnh buổi giám sát.
Quang cảnh buổi giám sát.

Theo nhận định của đoàn giám sát, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên phạm vi toàn tỉnh; ban hành chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với mục tiêu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bao trùm trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội địa phương.

Chương trình đã góp phần tạo nguồn lực để phòng chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước được quản lý chặt chẽ, bảo toàn vốn...

Nhìn nhận các mặt còn hạn chế, đoàn giám sát cho rằng việc xây dựng chương trình còn chung chung, chưa xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí để đánh giá, lượng hóa được kết quả tiết kiệm và đề ra biện pháp thực hiện.

Quá trình quản lý tài chính đầu tư vẫn còn xảy ra thiếu sót; hầu hết các vụ lãng phí, sử dụng ngân sách chưa đúng quy định chỉ được phát hiện trong quá trình kiểm toán nhà nước, kiểm tra, thanh tra của cơ quan chức năng.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của một số đơn vị thiếu quyết liệt, chưa thường xuyên, ít kiểm tra, đôn đốc và chưa có chế tài xử lý nghiêm. Xây dựng báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn nặng hình thức, chưa đi sâu thực chất, chưa bám sát các nội dung của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chương trình cụ thể của địa phương...

TAGS