Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở Núi Thành tuân thủ pháp luật

VĂN PHIN |

(QNO) - Ngày 19.7, Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị đánh giá tình hình và kết quả công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Trên địa bàn huyện Núi Thành hiện có 4 tôn giáo chính với 44 cơ sở thờ tự, gần 9.000 tín đồ. Trong 6 tháng đầu năm các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng diễn ra cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật, theo đúng Hiến chương, điều lệ, tôn chỉ, mục đích của tổ chức tôn giáo đề ra và thực hiện theo đúng phương châm hành đạo gắn bó, đồng hành với dân tộc.

Quan hệ giữa chính quyền với tôn giáo ngày càng cởi mở, gắn bó hơn. Huyện ủy Núi Thành tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai tốt Chỉ thị 18 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX và các văn bản liên quan về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

TAGS