Hôm nay 22.2, bắt đầu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

CHÂU NỮ |

Ngày 19.2, Ủy ban Bầu cử tỉnh ra thông báo số 13/TB-UBBC về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo thông báo: độ tuổi và tiêu chuẩn của người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh tính đến ngày bầu cử được công bố (23.5.2021), công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên, có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội; khoản 1, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội và Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; khoản 3, Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có quyền ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hồ sơ ứng cử ĐBQH gồm đơn ứng cử theo mẫu số 01/HĐBC-QH; sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú (thực hiện theo mẫu số 02/HĐBC-QH); tiểu sử tóm tắt thực hiện theo mẫu số 03/HĐBC-QH; bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử thực hiện theo mẫu số 04/HĐBC-QH. Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: đơn ứng cử thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND; sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú (thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND); tiểu sử tóm tắt thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND; bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND.

Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử ĐBQH và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh gửi kèm theo 3 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên sơ yếu lý lịch và tiểu sử tóm tắt). Các mẫu hồ sơ nêu trên được ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18.1.2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG. Người ứng cử có thể liên hệ Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam (cơ quan thường trực: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, địa chỉ 268 Trưng Nữ Vương, TP.Tam Kỳ) để nhận hồ sơ ứng cử hoặc có thể tải file điện tử các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử từ Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: http://www.noivuqnam.gov.vn. Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử ĐBQH và người tự ứng cử ĐBQH nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử tỉnh. Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nộp 1 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Thời gian nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22.2 và kết thúc vào 17 giờ ngày 14.3.2021 (riêng thứ Bảy, ngày 13.3 và Chủ nhật, ngày 14.3, Ủy ban Bầu cử tỉnh vẫn nhận hồ sơ ứng cử). Hồ sơ nộp tại cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, số 268 Trưng Nữ Vương, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

TAGS