Hướng dẫn công bố, lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII

ĐĂNG KHOA |

(QNO) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn việc công bố, thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân trên địa bàn tỉnh vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng phải bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Việc lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

Dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến Nhân dân gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Thời gian công bố từ ngày 20.10 đến 10.11.

Về hình thức công bố được thực hiện trên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh và các địa phương, đơn vị để Nhân dân biết, nghiên cứu, tham gia góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, các hội thảo, tọa đàm khoa học; hoặc Nhân dân có thể gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy đảng các cấp và tới các cơ quan báo chí của tỉnh.

Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ nay đến hết ngày 10.11.2020.

TAGS

Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG |

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10-9-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo Nhân Dân số ra hôm nay ra phụ trương đặc biệt, đăng toàn văn: