Kỳ họp thứ 12, HĐND khóa X hoàn thành nhiều nội dung quan trọng, thông qua 27 nghị quyết

H.QUANG |

HĐND tỉnh vừa có Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 12, HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Theo đó, từ ngày 7 đến 9/12, HĐND tỉnh đã tiến hành Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022). Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, tích cực và nghiêm túc, HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Kỳ họp xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, thu chi ngân sách năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và nhiều báo cáo, đề án chuyên đề quan trọng khác; tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; HĐND tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua 27 nghị quyết (10 nghị quyết quy phạm pháp luật và 17 nghị quyết cá biệt).

Cụ thể: Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nghị quyết về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025.

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nghị quyết về quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết về sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức đàm phán và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đội tuyển năng khiếu tỉnh và đội tuyển cấp huyện đang tập trung đào tạo, tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh về quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025.

Nghị quyết về quy định mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Nghị quyết về quy định nội dung, mức chi thực hiện lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nghị quyết về quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Nam. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023.

Nghị quyết về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023. Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2021.

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về quyết định tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương (khối chính quyền) thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Nghị quyết về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Nghị quyết về thông qua đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2026.

Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất năm 2023.

Nghị quyết về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2023. Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án hoàn thiện hệ thống thoát nước kết hợp mở rộng đường ĐT.603B từ thị xã Điện Bàn đến TP.Hội An.

Nghị quyết về thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị Chu Lai, Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/1/2021 của HĐND tỉnh về đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại 9 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam giai đọan 2021 - 2026.

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nghị quyết về Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TAGS