Nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng

T.S |

UBND tỉnh vừa có Công văn số 858 nhắc nhở các địa phương, đơn vị trong tỉnh tăng cường thực hiện biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trong thời gian đến.

Trong đó, thủ trưởng các địa phương, đơn vị (kể cả Công ty TNHH MTV thuộc tỉnh) thực hiện nghiêm túc biện pháp PCTN theo các công văn chỉ đạo, kế hoạch UBND tỉnh đã ban hành về công tác PCTN, tiêu cực năm 2023.

Chỉ đạo khắc phục sơ hở, những điểm chưa phù hợp trong cơ chế, chính sách, pháp luật để PCTN, tiêu cực và chỉ đạo xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Hằng năm, căn cứ bộ tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh về Thanh tra tỉnh (cơ quan đầu mối tổ chức đánh giá công tác PCTN của tỉnh) đảm bảo đúng thời gian, nội dung.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh trên cơ sở tổng hợp thông tin, tài liệu, hồ sơ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả đánh giá về Thanh tra Chính phủ để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tỉnh trong thực hiện công tác PCTN theo quy định.

Đồng thời Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý đối với các đơn vị, địa phương chậm hoặc không thực hiện cung cấp tài liệu chứng minh.

Trước đó, ngày 17/1/2023, Thanh tra Chính phủ có Công văn số 205 thông báo điểm đánh giá công tác PCTN năm 2021 đối với tỉnh Quảng Nam. Căn cứ điểm tự đánh giá của địa phương theo tiêu chí và qua rà soát, Thanh tra Chính phủ chấm điểm công tác PCTN của tỉnh Quảng Nam năm 2021 chỉ đạt 62,49 điểm trong thang điểm 100.

TAGS