Phân cấp quản lý để phát huy tính chủ động, sáng tạo

H.GIANG |

Hôm nay 7/12, HĐND tỉnh (khóa X) khai mạc Kỳ họp thứ 12. UBND tỉnh sẽ trình xem xét, thông qua đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước đối với 12 ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026.

Theo đề án của UBND tỉnh, UBND cấp huyện có thể phân cấp tiếp cho UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được UBND tỉnh phân cấp và đồng ý. Ảnh: N.Đ
Theo đề án của UBND tỉnh, UBND cấp huyện có thể phân cấp tiếp cho UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được UBND tỉnh phân cấp và đồng ý. Ảnh: N.Đ

Nếu được HĐND tỉnh thống nhất thông qua, theo đề án, UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện 8 lĩnh vực, với 20 nội dung và phân cấp cho các sở, ban ngành 15 lĩnh vực, với 69 nội dung.

Các sở, ban ngành phân cấp cho UBND cấp huyện 8 lĩnh vực, với 15 nội dung. Căn cứ yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ thể của từng ngành, địa phương, cho phép UBND tỉnh được phân cấp đối với các nội dung đã ủy quyền trong thời gian dài, ổn định, hiệu quả để linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Đi cùng với đẩy mạnh phân cấp, UBND tỉnh quyết định việc bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp.

UBND cấp huyện có thể phân cấp tiếp cho UBND cấp xã hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được UBND tỉnh phân cấp nhưng phải được sự đồng ý của UBND tỉnh (trừ trường hợp có quy định khác, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định).

Theo UBND tỉnh, việc đẩy mạnh phân cấp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhất là người đứng đầu. Đồng thời khai thác hiệu quả và giải phóng các nguồn lực phát triển của địa phương, đặc biệt là các địa phương tự bảo đảm ngân sách, có vị trí, vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 5 nhóm giải giáp thực hiện, UBND tỉnh cho biết, tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan để thực hiện phân cấp; tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã phân cấp và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với trình độ quản lý, khả năng, điều kiện thực hiện phân cấp của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong từng giai đoạn đối với từng ngành, lĩnh vực.

Đồng thời thực hiện rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, tránh việc đã phân cấp, chuyển giao nhiệm vụ nhưng vẫn giữ nguyên tổ chức bộ máy và biên chế. Căn cứ nội dung phê duyệt tại đề án và việc thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, các sở, ban, ngành rà soát chức năng, nhiệm vụ, nhân lực sau khi phân cấp; đặc biệt là các cơ quan, bộ phận thực hiện chức năng theo quy trình, thủ tục cũ mà việc phân cấp đã giúp giảm thủ tục, nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói, đối với những nhiệm vụ phân cấp có điều chỉnh về vị trí việc làm, biên chế, khi tham mưu ban hành quy định phân cấp, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có trách nhiệm rà soát, thảo thuận, thống nhất các vị trí việc làm thay đổi, điều chỉnh để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh biên chế, nhân lực.

Căn cứ kết quả rà soát, giảm nhân lực, thu hồi biên chế tại một số cơ quan, đơn vị gắn liền với các vị trí việc làm, khối lượng công việc giảm khi thực hiện phân cấp cho cơ quan, đơn vị cấp dưới để đưa vào quỹ dự phòng thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2025 của tỉnh và cân đối biên chế cho phù hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

TAGS