Phát động thi đua đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

B.T |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, chủ tịch UBND các địa phương cấp huyện gắn phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế, xã hội của đất nước đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với việc đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược theo nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

Tập trung phát triển mạnh kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển của tỉnh; huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du, miền núi. Xây dựng và phát triển con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa.

Toàn tỉnh tăng cường đầu tư xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống; thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, tạo chuyển biến mạnh mẽ giáo dục miền núi; tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vắc xin Covid-19 cho cộng đồng. Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh giản biên chế.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là 4 phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

TAGS