Phát hiện sai phạm hơn 50 tỷ đồng và 148.000m2 đất qua thanh tra

NGUYÊN ĐOAN |

Thanh tra tỉnh cho biết, năm 2022, toàn ngành tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra hành chính năm 2021 chuyển sang và triển khai 193/193 cuộc thanh tra, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch năm và thực hiện 51 cuộc thanh tra đột xuất. 

Theo đó, đã ban hành 193 kết luận thanh tra (có 19 kết luận thanh tra năm 2021 chuyển sang), phát hiện sai phạm gần 50,4 tỷ đồng và 148.355,7m2 đất tại 600 đơn vị, cá nhân được thanh tra.

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến cho biết, số kết luận thanh tra phải thực hiện trong năm 2022 là 276 kết luận (kể cả kết luận thanh tra các năm trước chuyển sang); trong đó có 56 kết luận thanh tra được kiểm tra trực tiếp. Đến nay, có 157 kết luận thanh tra đã hoàn thành, 119 kết luận thanh tra chưa hoàn thành.

Theo đó, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 16 tỷ đồng (thu hồi sai phạm của các đoàn thanh tra đã ban hành kết luận trong niên độ báo cáo năm 2022 hơn 10,5 tỷ đồng và đôn đốc thu hồi sai phạm các năm trước chuyển sang gần 5,4 tỷ đồng).

Đã xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 185 tập thể, 291 cá nhân; khiển trách 3 cá nhân và cảnh cáo 1 cá nhân/245 tập thể, 312 cá nhân có liên quan đến sai phạm (kể cả các tập thể và cá nhân của năm trước chuyển sang theo dõi xử lý); chưa xử lý 60 tập thể, 17 cá nhân... 

TAGS