Phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

NGUYÊN ĐOAN |

Ngày 11.8, Chính phủ tổ chức phiên họp trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm. 

Tại điểm cầu Quảng Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam sáng 11.8. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam sáng 11.8. Ảnh: N.Đ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ xác định mục tiêu tổng quát là bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước...

Chính phủ đã xác định 23 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5 - 7%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt hơn 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%; bội chi ngân sách nhà nước bình quân 3,7% GDP; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1 - 1,5%/năm; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tỷ lệ che phủ rừng không thấp hơn mức 42%... Để hiện thực hóa mục tiêu chung và các chỉ tiêu đề ra, Chính phủ xác định 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, đã được chuẩn bị rất chu đáo về nhiều phương diện nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị diễn ra trong thời điểm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, thể hiện sự phối hợp rất nhịp nhàng, ăn khớp của cả hệ thống chính trị ở nước ta. Sự đoàn kết nhất trí cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Với một phương thức, cách làm bài bản, hợp lý, khoa học, theo tinh thần trên dưới đồng lòng, tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, dọc ngang thông suốt.

Tổng Bí thư nêu rõ, toàn bộ hệ thống chính trị quốc gia, với chức năng, nhiệm vụ được giao phải nhằm mục tiêu chung là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhân dân có được cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị Trung ương ba của Đảng và Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV đã đề ra, Chính phủ cần nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới. Tập trung, ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, xử lý dứt điểm những điểm nghẽn, vướng mắc, các tồn tại để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn, trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước, cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục hiệu quả tác động của dịch bệnh, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế, phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân, từng bước xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo đảm đời sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quốc phòng an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, tăng trưởng kinh tế phải đi đối với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, ngay trong từng bước, từng chính sách và suốt quá trình phát triển. Điều đó có nghĩa là không chờ đến khi kinh tế đạt đến trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Càng không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế.

“Mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội, mỗi chính sách xã hội đều nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, khuyến khích làm giàu hợp pháp phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc những người có công, người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là mục tiêu cần có tính nguyên tắc để bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa...” Tổng Bí thư nói.

TAGS