Phê duyệt lộ trình tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

HÀ QUANG |

UBND tỉnh vừa phê duyệt chỉ tiêu, lộ trình tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025.

Cụ thể, đối với sở ban ngành, tổng chỉ tiêu tuyển dụng của giai đoạn 2022 - 2025 là 66 (năm 2022 tuyển dụng 2 chỉ tiêu, 2023 tuyển dụng 25 chỉ tiêu, 2024 tuyển dụng 32 chỉ tiêu, 2025 tuyển dụng 7 chỉ tiêu).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, tổng chỉ tiêu tuyển dụng của giai đoạn 2022 - 2025 là 8 (năm 2022 tuyển dụng 3 chỉ tiêu, 2023 tuyển dụng 3 chỉ tiêu, 2024 tuyển dụng 2 chỉ tiêu).

Đối với UBND các huyện miền núi cao, tổng chỉ tiêu tuyển dụng của giai đoạn 2022 - 2025 là 248 (năm 2022 tuyển dụng 24 chỉ tiêu, 2023 tuyển dụng 56 chỉ tiêu, 2024 tuyển dụng 78 chỉ tiêu, 2025 tuyển dụng 90 chỉ tiêu).

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các địa phương, đơn vị căn cứ chỉ tiêu, lộ trình tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số được phê duyệt để triển khai thực hiện công tác tuyển dụng theo quy định của pháp luật hiện hành và thẩm quyền được phân cấp; gắn với sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp.

Trường hợp trong năm lộ trình không tổ chức tuyển dụng hoặc có tổ chức tuyển dụng nhưng không tuyển đủ chỉ tiêu được phê duyệt thì chuyển số chỉ tiêu chưa tuyển dụng sang kỳ tuyển dụng tiếp theo.

TAGS