Phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2021 – 2026

V.A |

UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa thống nhất Chương trình phối hợp về công tác dân vận của chính quyền (giai đoạn 2021 - 2026) với 8 nội dung cụ thể.

Đó là triển khai thực hiện, đôn đốc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy về công tác dân vận của chính quyền; đồng thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp kịp thời thông tin, giải thích chính sách, phát luật tạo đồng thuận trong nhân dân.

Nâng cao chất lượng thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo, hoạt động của các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Chú trọng xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính; làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư; thường xuyên thanh tra, kiểm tra xử lý tiêu cực, vi phạm pháp luật, nâng cao sự hài lòng của nhân dân.

Quan tâm tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về kỹ năng công tác dân vận, xử lý những tình huống trong quan hệ với dân.

TAGS