Quảng Nam tiết kiệm ngân sách nhà nước hơn 552 tỷ đồng

N.Đ - X.P |

(QNO) - Thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cho biết, bằng các giải pháp và sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, Quảng Nam đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 552,153 tỷ đồng và thu hồi gần 149 nghìn mét vuông đất.

Sáng nay 8/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 12, đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ theo sự gợi ý của chủ tọa kỳ họp. Ảnh: Đ.P
Sáng nay 8/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh khóa X, đại biểu thảo luận tại tổ theo gợi ý của chủ tọa kỳ họp. Ảnh: Đ.P

Trong đó, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương hơn 364 tỷ đồng; tiết kiệm chi quản lý hành chính của các đơn vị dự toán gần 36 tỷ đồng; tiết kiệm khoán chi, tự chủ hơn 18,6 tỷ đồng; tiết kiệm thông qua công tác thẩm định, mua sắm, sửa chữa tài sản hơn 700 triệu đồng; tiết kiệm thông qua công tác quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản (kể cả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành) hơn 79,6 tỷ đồng; tiết kiệm thông qua phát hiện các khoản sai phạm trong công tác thanh tra, kiểm tra gần 53 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, tình trạng lãng phí, chưa tiết kiệm vẫn còn tồn tại trên một số lĩnh vực với mức độ và nhiều nguyên nhân khác nhau. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn chung chung, chưa xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá tiết kiệm. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của UBND tỉnh còn chưa rõ kết quả thực hiện tiết kiệm trên các chỉ tiêu đề ra trên một số ngành, lĩnh vực.

Đưa ra các kiến nghị tại báo cáo thẩm tra, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm đánh giá, so sánh, làm rõ hơn kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với từng lĩnh vực theo từng chỉ tiêu, bảo đảm tính đầy đủ, bao quát, toàn diện; các nhận định, đánh giá phải được thể hiện qua số liệu, dẫn chứng cụ thể, phải nêu rõ các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa tốt để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn địa phương, đơn vị trong quản lý, sử dụng ngân sách; tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách; thực hiện nghiêm kết luận Kiểm toán Nhà nước về chấn chỉnh sai phạm trong công tác quản lý ngân sách.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các dự án đầu tư, công tác đấu thầu dự án, đầu tư sửa chữa các hạng mục của trụ sở làm việc; kiên quyết xử lý nghiêm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân vi phạm gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Tiếp tục chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, kịp thời phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, giải ngân hết nguồn vốn và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn…

TAGS