Quy định chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh

M.L |

(QNO) - Tỉnh ủy vừa có Quyết định số 455 quy định chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh.

Theo quy định, việc chuyển đổi vị trí công tác góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phòng chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; khắc phục tình trạng trì trệ, chủ nghĩa kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tạo môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) rèn luyện, học tập, phát huy và nâng cao năng lực công tác, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quy định nêu rõ, việc chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCCVC trong hệ thống chính trị tỉnh phải đặt dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện quyết liệt nhưng không nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thực hiện từng bước theo lộ trình, kế hoạch hằng năm và cả nhiệm kỳ. Chuyển đổi vị trí công tác phải được công khai trong cơ quan, đơn vị, bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị. Không được lợi dụng việc chuyển đổi vị trí công tác vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập CBCCVC.

Đối tượng được chuyển đổi vị trí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; CBCCVC lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; CBCCVC công tác tại vị trí thuộc danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Quy định số 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, Nghị định số 59 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng; những trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Điều 38, Điều 39 Nghị định số 59 của Chính phủ.

Việc chuyển đổi được thực hiện đối với CBCCVC đã đảm nhiệm công việc 5 năm liên tiếp hoặc khi thấy cần thiết. Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác từ đủ 2 năm đến 5 năm.

Đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, việc chuyển đổi được thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định phân cấp quản lý cán bộ.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, công chức, viên chức sẽ được chuyển đổi giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh, huyện đối với những vị trí việc làm có nhiệm vụ tương đồng hoặc các vị trí việc làm có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ gần giống nhau. Chuyển đổi vị trí trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị.

Hàng năm, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, cuối năm báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Từ tháng 3 đến hết tháng 6.2022, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, đề xuất vị trí, danh sách nhân sự cần chuyển đổi giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương về Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Ban Cán sự đảng UBND tỉnh để quyết định chủ trương, phê duyệt danh sách, lộ trình chuyển đổi theo phân cấp quản lý cán bộ.

Từ năm 2023, triển khai chuyển đổi vị trí công tác giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm ưu tiên bố trí biên chế để tiếp nhận CBCCVC chuyển đổi vị trí công tác từ các cơ quan, đơn vị, địa phương khác đến.

Quyết định số 455 của Tỉnh ủy cũng quy định về Quy trình cụ thể chuyển đổi vị trí công tác trong hệ thống chính trị tỉnh. Đó là ban hành Quy trình chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; công chức, viên chức trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương.

 Ban hành Quy trình chuyển đổi đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; công chức giữa các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh. 

Tỉnh ủy ban hành hành Quy trình chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; công chức, viên chức giữa các cơ quan khối chính quyền cấp tỉnh.

 Quy trình về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; công chức, viên chức từ các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh sang các cơ quan khối chính quyền cấp tỉnh và ngược lại.

 Và cuối cùng là Quy trình chuyển đổi vị trí công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; công chức, viên chức từ các cơ quan khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh về huyện và ngược lại.

Riêng đối với Quy trình chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; công chức, viên chức trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo 5 bước (gồm bước 1 tổ chức hội nghị tập thể đảng ủy hoặc chi ủy; bước 2 triển khai hội nghị tập thể lãnh đạo; bước 3 trao dổi ý kiến; bước 4 hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng và bước 5 tổ chức là hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2).

Xem nội dung Quy định, danh mục các vị trí việc làm cần chuyển đổi tại đây.

TAGS

Đổi mới công tác cán bộ

NGUYÊN ĐOAN |

Tổ chức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực hiện định kỳ 1 hay 2 lần trong năm; xây dựng quy chế xét cử tuyển và thi tuyển riêng đối với người dân tộc thiểu số hay vẫn thi cạnh tranh chung như hiện nay… là những nội dung mới của dự thảo nghị quyết về công tác bộ đang được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lấy ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng trong tỉnh.

Tạo đột phá về công tác cán bộ

HÀN GIANG - ALĂNG NGƯỚC |

Việc thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XXI) về công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy đạt được nhiều kết quả quan trọng. Dự thảo nghị quyết về công tác cán bộ giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 với nhiều điểm mới, kỳ vọng tiếp tục tạo sự đột phá về công tác cán bộ của tỉnh. Bản dự thảo được cấp ủy các cấp quan tâm thảo luận, góp ý để hoàn thiện trước khi ban hành. Quảng Nam cuối tuần ghi nhận một số ý kiến bước đầu có tính gợi mở về hướng đi trong công tác này.

Bàn giải pháp đột phá về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 21.10, tại TP.Tam Kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của Thường trực 12 cấp ủy huyện (cụm 2) vào dự thảo Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.