Rà soát, kịp thời giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo

T.SA |

Yêu cầu trên được Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đặt ra tại Công văn số 7184, liên quan đến một số hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua trên địa bàn tỉnh.

Ngoài tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, thanh tra viên của các cơ quan, đơn vị, nhất là ở cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, thủ trưởng các sở, ngành liên quan kịp thời tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền trong thời hạn quy định; trường hợp vụ việc phức tạp, cần lấy ý kiến của Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh trước khi tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định.

Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh; tiến hành thanh tra đột xuất về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, nhất là chủ tịch UBND địa phương cấp huyện có số lượng đơn phát sinh nhiều, gửi vượt cấp lên tỉnh và địa phương có dự án chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với địa phương cấp huyện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu chính quyền thường xuyên rà soát, chỉ đạo giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo trên tinh thần đối thoại, cầu thị, lắng nghe ý kiến công dân, không để vụ việc kéo dài, phức tạp; đối với vụ việc phức tạp vướng mắc về cơ chế, chính sách phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (kèm theo đầy đủ các hồ sơ liên quan) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, định hướng giải quyết.

UBND cấp huyện phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND cấp xã; sử dụng nhiều hình thức thích hợp để tuyên truyền các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đến nhân dân...

TAGS