Sẽ trình HĐND tỉnh phê duyệt 2 dự án đầu tư nhóm B

T.D |

Ngày 16.9, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực HĐND tỉnh với Sở KH&ĐT; nội dung chủ yếu bàn về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và nhóm C trọng điểm còn lại (theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 6.12.2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019 và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND tỉnh ngày 12.7.2019 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 39/NQ-HĐND), chuẩn bị trình HĐND tỉnh khóa IX tại kỳ họp thứ 11 sắp tới.

Theo Sở KH&ĐT, hiện có 11 dự án dự kiến trình HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng chỉ có 2 dự án đủ điều kiện để trình thông qua. Số còn lại đang hoàn thành hồ sơ, thủ tục hoặc đang thẩm định. Nếu Thường trực HĐND tỉnh cho kéo dài thêm thời gian, sở sẽ kịp để trình tại kỳ họp tới. Thường trực HĐND tỉnh thống nhất dự án Mua sắm trang thiết bị hoạt động cho Bệnh viện Phụ sản nhi Quảng Nam và đầu tư Trung tâm Y tế Phước Sơn, với tổng mức đầu tư mỗi dự án 60 tỷ đồng (thuộc nhóm B) sẽ được trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Các dự án còn lại chưa được thông qua. Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT giám sát chủ đầu tư rà soát trang thiết bị phù hợp, thông qua đấu thầu chất lượng. Riêng dự án Trung tâm Y tế Phước Sơn cần có ý kiến của Sở Y tế trước khi trình.

TAGS