Sở Tài nguyên - môi trường được giao 69 chỉ tiêu biên chế

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 7.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề án vị trí việc làm tỉnh (khối tổ chức hành chính) chủ trì cuộc họp thẩm định đề án vị trí việc làm của Sở Tài nguyên - môi trường.

Thực hiện Đề án kiện toàn các tổ chức hành chính của UBND tỉnh ban hành ngày 15.3.2021, Sở Tài nguyên - môi trường sắp xếp lại còn hai chi cục, gồm Chi cục Quản lý đất đai và Chi cục Bảo vệ môi trường (giảm 1 chi cục); 4 phòng và tương đương, gồm: văn phòng, thanh tra, phòng nước - khí tượng thủy văn - biển và hải đảo, phòng khoáng sản.

Năm 2021, Sở Tài nguyên - môi trường được UBND tỉnh giao 69 biên chế (mới sử dụng 65) và 7 hợp đồng lao động. Sở Tài nguyên - môi trường xây dựng đề án với 4 nhóm vị trí việc làm, 36 vị trí với 70 biên chế và 8 hợp đồng lao động.

Tại cuộc họp, Tổ thẩm định đề nghị Sở Tài nguyên - môi trường hoàn chỉnh đề án vị trí việc làm tương ứng với số biên chế giao và ổn định giai đoạn 2022 - 2025 với 67 biên chế và 7 định suất hợp đồng lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thống nhất giữ nguyên chỉ tiêu 69 biên chế UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên - môi trường năm 2021 và 8 hợp đồng lao động. Đồng thời yêu cầu sở khẩn trương tuyển dụng 4 chỉ tiêu biên chế còn thiếu ngay trong năm nay để đủ nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Rà soát, tính toán bố trí biên chế phù hợp với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, hoàn chỉnh bản mô tả công việc theo sự góp ý của tổ thẩm định…

TAGS