Tăng cường lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 20.8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4823/UBND-KTTH gửi chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ban ngành, hội đoàn thể tăng cường lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan tài chính phối hợp với Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước theo dõi chặt chẽ số thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 trên địa bàn; xây dựng phương án cắt giảm dự toán chi để cân đối ngân sách báo cáo UBND trình HĐND cấp huyện thông qua để triển khai thực hiện. Hướng dẫn các đơn vị dự toán, UBND các xã, phường, thị trấn phân bổ chi tiết lại dự toán sau khi cắt giảm và thẩm định lại dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách để triển khai thực hiện.

Sử dụng tối đa 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện phòng chống dịch Covid-19 theo Quyết định số 437/QĐ-TTg (ngày 30.3.2020) của Thủ tướng Chính phủ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP (ngày 9.4.2020) của Chính phủ.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn theo dõi thu NSNN trên địa bàn, dự kiến số thu ngân sách cấp xã được hưởng, xây dựng phương án cắt giảm dự toán chi theo quy định của Luật NSNN (cắt giảm dự toán chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển) để đảm bảo cân đối ngân sách, trình HĐND xã, phường, thị trấn thông qua để triển khai thực hiện.

Cục Thuế phối hợp các sở ngành, Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có trụ sở chính ngoài tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, tăng thu ngân sách trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, bất động sản, đất đai, vận tải. Triển khai phối hợp với các cấp chính quyền (Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn) rà soát, điều tra để quản lý hộ kinh doanh cá thể, điều tra doanh thu, xác định mức thuế khoán sát với thực tế kinh doanh đảm bảo công bằng, công khai, chống thất thu. Theo dõi chặt chẽ, đánh giá, phân tích đầy đủ, kịp thời tác động của dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế - xã hội; chính sách của Trung ương về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP (ngày 8.4.2020) của Chính phủ... tác động đến thu NSNN trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng và chế độ hiện hành; thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Các sở, ban ngành theo chức năng nhiệm vụ đánh giá tác động của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và số thu NSNN trên địa bàn, kịp thời tham mưu các giải pháp phù hợp để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và hạn chế tác động không tốt đến số thu NSNN.

Từng cấp ngân sách chủ động xây dựng phương án cắt giảm dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 để đảm bảo cân đối ngân sách theo quy định. Các cơ quan, đơn vị chủ động cắt giảm những nội dung chi hợp lý để đảm bảo cân đối dự toán và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Dừng tổ chức các hoạt động hội thao, lễ hội, lễ kỷ niệm, hội nghị, hội thảo, không tổ chức các lễ động thổ, khởi công, khánh thành... Triệt để tiết kiệm trong mua sắm tài sản công cụ, dụng cụ; quản lý, sử dụng văn phòng phẩm, nhiên liệu, sử dụng điện nước, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước, đặc biệt là đi công tác nước ngoài phải đảm bảo đúng các quy định của Trung ương.

TAGS