Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

TÙNG CHI - AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 30/11, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm Công văn số 529 (ngày 22/9/2021) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, có nội dung: “… Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, truy tố, xét xử, thi hành án nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, truy tố, xét xử, thi hành án…”.

Cùng với đó, tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực trong ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị thuộc trách nhiệm phụ trách, quản lý.

Các cơ quan chức năng liên quan về công tác giám định, định giá tài sản tích cực phối hợp, kịp thời kết luận giám định, định giá tài sản trong các vụ việc, vụ án, nhất là vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, bí mật dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; mua bán, chuyển nhượng tài sản công; các dự án đầu tư lớn, mua sắm lớn từ tài sản nhà nước; cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp…

Các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, quy hoạch xây dựng… trên các lĩnh vực mà các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử đã kiến nghị, đề xuất.

TAGS

Phát hiện sai phạm hơn 50 tỷ đồng và 148.000m2 đất qua thanh tra

NGUYÊN ĐOAN |

Thanh tra tỉnh cho biết, năm 2022, toàn ngành tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra hành chính năm 2021 chuyển sang và triển khai 193/193 cuộc thanh tra, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch năm và thực hiện 51 cuộc thanh tra đột xuất. 

Vun bồi thành quả của ngành Thanh tra

NGUYỄN ĐOAN |

Cùng chặng đường 25 năm Quảng Nam tái lập tỉnh, cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra tỉnh trưởng thành về nhiều mặt, tích cực tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục vun bồi thành quả của ngành từ các thế hệ đi trước.

Triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng

H.QUANG |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh tiếp tục chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại và tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.