Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội Nhà báo tỉnh trong tình hình mới

MỸ LINH |

(QNO) - Ngày 25.12, Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 06-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong tình hình mới.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW (ngày 18.3.2004) của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX), Hội Nhà báo tỉnh không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần cùng Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh vẫn còn một số hạn chế, nội dung, phương thức và chất lượng hoạt động chưa có nhiều đổi mới, chưa đáp ứng và theo kịp sự phát triển của báo chí hiện đại; chưa có nhiều hoạt động đặc thù thu hút hội viên và cộng đồng.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của hội trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 43-CT/TW (ngày 8.4.2020) của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và Hội Nhà báo tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh.

Trong đó tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của hội và công tác báo chí theo hướng đảm bảo báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, góp phần xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Hội Nhà báo tỉnh tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh về nghề báo, làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Thường xuyên tổ chức nghiên cứu, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí Quảng Nam đến năm 2025, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Việc kết nạp và làm thủ tục đề nghị cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Điều lệ hội. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh người làm báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Thường trực Hội Nhà báo tỉnh chủ động phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh cơ chế, chính sách phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ người làm báo; thu hút cán bộ có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý làm công tác hội; nâng cao chất lượng Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng; có hình thức động viên, khen thưởng hằng năm đối với các cơ quan báo chí và người làm báo có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, công tác hội.

TAGS