Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh:

Tập trung kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững

X.PHÚ |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Chương trình công tác năm 2022 với chủ đề “Kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn; kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì một phiên họp tháng thường kỳ. Ảnh: X.P
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì một phiên họp tháng thường kỳ. Ảnh: X.P

Theo đó, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2022 là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Tiếp tục thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược; tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển; tiếp tục đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp; củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP giá so sánh 2010) tăng 7,5-8,0%. Tỷ lệ vốn đầu tư/GRDP chiếm trên 30%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 23.700 tỷ đồng; trong đó thu nội địa 19.000 tỷ đồng. Phấn đấu có thêm ít nhất 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 123 xã/194 xã, đạt tỷ lệ 64%.

Phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69% (trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 29%). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) dưới 21,2%. Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 44,6 giường/vạn dân. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%.

Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,6%. Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 82,5%. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đạt 97%.Tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,5%.

Lãnh đạo các sở góp ý vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ảnh: X.P
Lãnh đạo các sở góp ý vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ảnh: X.P

Hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và động viên quốc phòng; 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng; trên 70% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện. 80% trở lên xã, phường, thị trấn an toàn về an ninh, trật tự.

Các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022:

Thực hiện có hiệu quả Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và khắc phục nhanh hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra;

Khẩn trương thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh gắn với triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững;

Đẩy nhanh tiến độ công tác lập và triển khai quy hoạch;

Triển khai quyết liệt chương trình chuyển đổi số, chính quyền số tỉnh gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính;

Tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư; thúc đẩy việc đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới;

Triển khai thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ đột phá chiến lược theo Kết luận số 29-KL/TU ngày 4.5.2021 của Tỉnh ủy;

Các địa phương dự họp trực tuyến tham gia ý kiến tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh. Ảnh: X.P
Các địa phương dự họp trực tuyến tham gia ý kiến tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh. Ảnh: X.P

Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách; đa dạng hóa các hình thức huy động, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển;

Phát triển mạnh kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển; chú trọng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi;;

Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội;

Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, nội chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các nghị quyết, chương trình công tác của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh chủ động chủ trì, phối hợp hoàn chỉnh các báo cáo, đề án đảm bảo nội dung, chất lượng, tiến độ trình UBND tỉnh để sớm ban hành, triển khai thực hiện. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Khẩn trương xây dựng chương trình công tác, kế hoạch chi tiết xác định rõ mục tiêu, tiến độ để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, đảm bảo sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; hoàn thành trước ngày 15.1.2022.

TAGS