Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ "5 có, 3 không"

P.V |

(QNO) - Ngày 17/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của UBND tỉnh kiểm tra tình hình giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại phường Cẩm Phô (TP.Hội An).
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của UBND tỉnh kiểm tra tình hình giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại phường Cẩm Phô (TP.Hội An).

Còn “trên nóng, dưới lạnh”

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương và chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Nhờ đó, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; tinh thần trách nhiệm, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực thi công vụ; chất lượng tham mưu, hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ và trình độ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; chấp hành chưa nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; sử dụng thời gian làm việc chưa hiệu quả.

Còn xảy ra trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc, môi trường đầu tư và chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, còn xảy ra tình trạng “trên nóng dưới lạnh” trong thực hiện các chủ trương, các kết luận của cấp trên và nhiệm vụ được giao, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành của tỉnh.

Nguyên nhân chủ yếu của những khuyết điểm nêu trên là do người đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thiếu kiên quyết trong xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên; ý thức chấp hành các nội quy, quy định trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa tốt, trách nhiệm với công việc chưa cao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ về những kết quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chia sẻ về những kết quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ “5 có, 3 không”

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phát triển, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; giảm tối đa chi phí hành chính, các thủ tục không cần thiết, tăng tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, Quyết định số 733/QĐ-TTg, ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

2. Tập trung giáo dục, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, nâng cao đạo đức công vụ theo phương châm “5 có, 3 không”, gồm: Có trách nhiệm cao với công việc được giao; có kiến thức, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ; có tính sáng tạo, làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; có tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp trong sáng; không quan liêu; không có hành vi, thái độ tiêu cực trong thi hành công vụ; không chủ nghĩa cá nhân, thực dụng.

3. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa các quy chế, quy định, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao trong tập thể lãnh đạo và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; đảm bảo không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, không trái với quy định của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo cấp dưới phục tùng nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Triển khai thực hiện tốt Quy định số 455-QĐ/TU, ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

4. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát huy cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, hiệu quả công tác thấp; công khai, dân chủ, khách quan, tránh tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc; tạo động lực, môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức phát huy năng lực, sở trường, thi đua thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

5. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định, giảm tối đa tầng nấc trung gian, thời gian giải quyết TTHC, tránh gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 

Nghiêm túc thực hiện chủ trương: “4 tăng, 2 giảm, 2 không”, gồm: Tăng tính công khai minh bạch; tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng cường phương thức giải quyết TTHC qua môi trường mạng; tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; giảm thời gian thực hiện TTHC; giảm chi phí tuân thủ TTHC; không gây phiền hà, sách nhiễu; không trễ hẹn.

6. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ.

Thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội quy, quy chế làm việc của tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương; không sa vào các tệ nạn xã hội dưới mọi hình thức; nghiêm cấm uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

Phát động phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; đưa kết quả thực hiện Chỉ thị thành một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Giao nhiệm vụ cụ thể

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị; tăng cường phản ánh những hành vi, biểu hiện tiêu cực, gây sách nhiễu, phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; kịp thời biểu dương những mô hình, cách làm hay, điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện các quy định liên quan của Trung ương, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định liên quan đến công tác cải cách hành chính, đạo đức công vụ và nội dung Chỉ thị này.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, tham mưu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định gắn với việc thực hiện Chỉ thị.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị.

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường lãnh đạo, phát huy vai trò giám sát việc thực hiện Chỉ thị; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban cán sự đảng UBND tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

TAGS