Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII)

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 12.5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 5 bằng hình thức trực tuyến nhằm thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn khẳng định, qua 6 ngày làm việc (từ ngày 4 – 10.5.2022), Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, tổng kết thực tiễn, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc và nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng có ý nghĩa trước mắt và lâu dài đối với sự phát triển của đất nước.

Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) từng bước cụ thể hóa những mục tiêu lớn mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, với quan điểm xuyên suốt “phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị các cấp ủy đảng nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) thiết thực, phù hợp với thực tiễn mỗi địa phương, đơn vị; nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

TAGS