Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Văn hóa làm nên hồn cốt của dân tộc”

XUÂN HIỀN |

(QNO) - Sáng nay 24.11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng dưới hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại Quảng Nam. Ảnh: X.H
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Quảng Nam. Ảnh: X.H

Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính còn có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Tại đầu cầu Quảng Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca.

Kể từ sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 24.11.1946, đây là lần thứ 3 một hội nghị văn hóa được gọi tên Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đất nước có nhiều sự kiện chính trị hết sức quan trọng. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 10 năm qua mà nghị quyết đã đề cập. Dịch Covid-19, đặc biệt là đợt dịch thứ 4 từ tháng 4.2021 đã gây ra thiệt hại rất lớn, trong đó có ngành VH-TT&DL. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng, đồng sức của nhân dân, đến thời điểm này chúng ta đã từng bước kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, đưa đất nước vào tình trạng “bình thường mới” theo hướng linh hoạt, kiểm soát an toàn, hiệu quả.

Nội dung trọng tâm xuyên suốt của hội nghị chính là dẫn luận, hệ thống lại các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ về văn hóa. Dựa trên đường lối của Đảng ta, đặc biệt là tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa được Đảng ta xác định là kim chỉ nam cho hành động, từ đó rút ra được những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Kỳ vọng được đặt ra sau hội nghị là phải nhận thức đúng hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn về quan điểm, đường lối của Đảng ta về văn hóa, nâng tầm nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện thực hành văn hóa đúng đường lối, quan điểm của Đảng...

Đặc biệt, sau hội nghị, cần phải tập trung thực hành để triển khai hệ giá trị con người Việt Nam mà nghị quyết đã đề ra. Đó là con người Việt Nam yêu nước, trọng lẽ phải, giàu tình thương, có khát vọng xây dựng đất nước. Phải đặt con người trong tổng thể, vừa là nhân vật trung tâm, chủ thể xây dựng văn hóa, văn hóa hình thành nên phẩm chất cao quý của con người Việt Nam.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm đánh giá và nhìn nhận lại vai trò của văn hóa trong đời sống hiện nay. Ảnh: K.L
Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm đánh giá và nhìn nhận lại vai trò của văn hóa trong đời sống hiện nay. Ảnh: K.L

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu làm rõ hơn nhiều vấn đề mang tính cấp bách hiện nay về văn hóa, con người Việt Nam. Tổng Bí thư nhiều lần khẳng định vai trò lớn của văn hóa: “Văn hóa còn là dân tộc còn”. Ghi nhận vai trò quan trọng của văn hóa, Tổng Bí thư nói lâu nay văn hóa chưa được một bộ phận cán bộ và người dân nhận thức đầy đủ vai trò “soi đường cho quốc dân đi”. Mượn lời tiền nhân “văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”, Tổng Bí thư nhấn mạnh sự đồng tình với quan điểm “văn hóa còn thì dân tộc còn”. Văn hóa làm nên hồn cốt của dân tộc nên mất văn hóa là mất dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng, phát triển văn hóa từ trung ương đến cơ sở...

Hội nghị sẽ bế mạc vào chiều nay 24.11.

TAGS

600 đại biểu, văn nghệ sĩ dự 'Hội nghị Diên Hồng' của ngành văn hóa

P.V |

(QNO) - Hôm nay 24.11.2021, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 được tổ chức sau 75 năm kể từ hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước.