Tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

CHÂU NỮ |

(QNO) - Báo Quảng Nam điện tử tổng hợp và giới thiệu đến bạn đọc văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2015.

2. Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20.6.2020 của Ban Chấp hành Trung ương về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Kế hoạch 4711/KH-BTTTT ngày 16.11.2020 của Bộ Thông tin - truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Nghị quyết 133/2020/QH14 ngày 17.11.2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Thông tư 102/2020/TT-BTC ngày 23.11.2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Hướng dẫn 13-HD/UBKTTW ngày 2.12.2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

7. Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11.1.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

8. Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11.1.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung.

9. Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11.1.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

10. Thông tư 1/2021/TT-BNV ngày 11.1.2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

11. Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14.1.2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

12. Nghị quyết liên tịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15.1.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

13. Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18.1.2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

14. Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG ngày 19.1.2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

15. Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20.1.2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

16. Thông tri 13/TT-MTTW-BTT ngày 19.1.2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

17. Hướng dẫn 169-HD/BTGTW ngày 20.1.2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

18. Nghị quyết 1226/NQ-UBTVQH14 ngày 22.2.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

19. Nghị quyết 64/NQ-HĐBCQG ngày 3.3.2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

20. Hướng dẫn số 57/HD-MTTW-BTT ngày 12.3.2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành về tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

21. Công văn 143/TBNS-CTĐB ngày 13.3.2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng Bầu cử quốc gia về nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Biên soạn sách “Hỏi - Đáp về bầu cử”

Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức biên soạn cuốn sách “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Cuốn sách gồm các nội dung cơ bản: Phần thứ nhất: Những vấn đề chung. Phần thứ hai: Các tổ chức phụ trách bầu cử. Phần thứ ba: Cử tri và danh sách cử tri. Phần thứ tư: Việc ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Phần thứ năm: Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử. Phần thứ sáu: Tuyên truyền, vận động bầu cử. Phần thứ bảy: Ngày bầu cử, nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử. 

Trong sách có tổng cộng 207 câu hỏi và nội dung trả lời được biên soạn dựa trên cơ sở quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, các chỉ thị, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan khác có thẩm quyền.

Đặc biệt, một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức bầu cử, được nhiều cơ quan, tổ chức và địa phương quan tâm đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia hướng dẫn, giải đáp từ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cũng được tập hợp, biên tập, bổ sung vào cuốn sách này để các cơ quan, tổ chức và cử tri tiện tham khảo, tra cứu, sử dụng trong cuộc bầu cử lần này.

TAGS

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

VINH ANH |

(QNO) - Chiều qua 31.3, tại thôn Dung, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bắc Trà My chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử

HÀN GIANG |

Cùng với cả tỉnh, công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử diễn ra ngày 23.5 tới đang được Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Bắc Trà My khẩn trương thực hiện, với tinh thần kỹ lưỡng, chu đáo, đảm bảo theo các mốc thời gian quy định.

Đảm bảo an toàn cho bầu cử

LÊ QUÂN |

Ngành y tế Quảng Nam đã lên phương án nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong thời gian diễn ra sự kiện bầu cử các cấp. 

[Infographic] - Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Ban bầu cử có một vị trí, vai trò quan trọng trong công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 29.3, tại hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, 43/70 cử tri bỏ phiếu không đồng ý và 27/70 cử tri bỏ phiếu đồng ý giới thiệu ông Hoàng Anh Hùng (thôn Bình Quang, xã Bình Quế, Thăng Bình) ứng cử ĐBQH khóa XV.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Phú Ninh

A.ĐÔNG - Q.VƯƠNG |

(QNO) - Ngày 26.3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 3 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Phú Ninh.

Nông Sơn làm tốt các bước chuẩn bị bầu cử

TÂM LÊ |

(QNO) - Ngày 26.3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 7 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh do Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBBC xã Quế Trung, Quế Lộc và huyện Nông Sơn về công tác tổ chức bầu cử.

Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Tây Giang

ĐÌNH HIỆP |

(QNO) - Sáng nay 26.3, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử số 6 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do Thượng tá Lê Trung Thành - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đến khảo sát thực tế và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Tây Giang.