Triển khai giải pháp, nhiệm vụ phòng chống tham nhũng

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 2416 triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn Quảng Nam.

Mục tiêu kế hoạch là cụ thể hóa chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại Văn bản số 241 ngày 23.1.2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Đây là căn cứ để các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ PCTN. Từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ trong kế hoạch này tổ chức xây dựng kế hoạch của đơn vị, địa phương mình trước ngày 10.5. Tổ chức thực hiện và định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh hoặc khi có yêu cầu đột xuất.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, xử lý tham nhũng; động viên nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng.

TAGS