UBND tỉnh giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2021

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 27.1, UBND tỉnh ban hành Quyết định 278/QĐ-UBND giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh giao biên chế công chức trong các tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ năm 2021 thuộc các sở, ban ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố. 

Cụ thể, biên chế công chức giao cho huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là 1.731 người; cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh 1.305 người; đơn vị thuộc tỉnh 74 người.

Đồ họa: H.TIÊN
Đồ họa: HÒA TIÊN

Đối với số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, các huyện, thị xã, thành phố được giao là 21.355 người; cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 7.737 người; đơn vị trực thuộc tỉnh 664 người.

Biên chế công chức, số lượng người làm việc này không bao gồm số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (ngày 17.11.2000) và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (ngày 29.11.2018) của Chính phủ.

 
 Đồ họa: HÒA TIÊN 

UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định phân bổ biên chế công chức cho các tổ chức hành chính, số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ và quản lý, sử dụng biên chế, số lượng người làm việc tại đơn vị, địa phương theo đúng quy định. Đồng thời triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108, Nghị định 113, Nghị định 143 và quy định hiện hành của Nhà nước.

TAGS