Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ khả năng lãnh đạo để đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá

T.S |

(QNO) - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường vừa ký ban hành đề án của Tỉnh ủy về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh có chất lượng và cơ cấu hợp lý, đủ khả năng lãnh đạo để đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, Đề án khi triển khai sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan trong hệ thống chính trị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và các cơ quan cấp tỉnh thuộc ngành dọc Trung ương quản lý.

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh và của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Giai đoạn 2022 - 2025 Đề án đặt ra mục tiêu đào tạo đạt chuẩn chuyên môn và lý luận chính trị cho 100% số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trường hợp được quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh quản lý.

Có 50% số cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh dưới 55 tuổi và cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh dưới 50 tuổi được đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, ngoại ngữ và tin học (giai đoạn 2025 - 2030 đặt mục tiêu 70%). Phấn đấu có hơn 15% số cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế (giai đoạn 2025 - 2030 đặt mục tiêu hơn 20%). 

Đối với cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh quản lý, phấn đấu tất cả hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định.

Đề án cũng có nhiều nội dung cụ thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo lĩnh vực được phân công phụ trách; đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị theo nhu cầu thực tế của tỉnh.

Kinh phí thực hiện Đề án được bảo đảm từ nguồn ngân sách tỉnh phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định, ban hành trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cả giai đoạn và hằng năm.

TAGS