Chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng

B.T |

Hôm qua 6/7, UBND tỉnh bàn hành Kế hoạch số 4338 triển khai thực hiện Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030. 

Kế hoạch hướng đến phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trong tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng.

Mục tiêu kế hoạch đề ra đến năm 2025 từng bước hình thành lực lượng đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp nhà nước; đảm bảo mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước có một bộ phận được giao nhiệm vụ làm đầu mối, chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Các địa phương, đơn vị thuộc tỉnh, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Quảng Nam thực hiện bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin và an ninh mạng.

Bảo vệ cơ sở hạ tầng không gian mạng, trọng tâm là hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật về an ninh mạng. Phấn đấu 70% số người sử dụng internet có cơ hội tiếp cận hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng; tỷ lệ này đến năm 2030 là 90%.

Thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị thuộc tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở TT-TT thiết lập đường dây nóng, hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin về tội phạm mạng từ không gian mạng để quần chúng nhân dân phản ánh kịp thời, trực tiếp thông tin, hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, giữa lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng với các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan theo quy định của pháp luật trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh mạng.

TAGS