Đẩy nhanh tiến độ triển khai Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 7633/UBND-TH về đẩy nhanh tiến độ triển khai Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIS) kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ (GRIS).

UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP (ngày 21.10.2020) của Văn phòng Chính phủ; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng thực hiện các chế độ báo cáo liên quan trên hệ thống kể từ quý I.2021.

Văn phòng UBND tỉnh làm việc với các đơn vị để rà soát lại và cập nhật thêm các danh mục đã chuẩn hóa do các đơn vị cung cấp để triển khai chính thức lên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh, phấn đấu kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ theo tiến độ.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và đầu tư, Cục Thống kê tỉnh và các sở, ban ngành rà soát, tham mưu UBND tỉnh chuẩn hóa chính thức các mẫu báo cáo về chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu để đưa lên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh, Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh (IOC) nhằm phục vụ các kỳ họp UBND tỉnh thường kỳ hằng tháng. Khẩn trương thực hiện các quy trình, thủ tục liên quan theo đúng quy định hiện hành để đưa Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh vận hành chính thức đảm bảo theo tiến độ.

Các sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai thành công và hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh xác định các chỉ tiêu chỉ đạo, điều hành hằng ngày của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để cung cấp dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh; đồng thời xác định một số nội dung cụ thể để báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo triển khai thí điểm tại các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ trên Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh kể từ tháng 1.2021.

TAGS