Nâng cao tính tự chủ của tổ chức khoa học - công nghệ công lập

T.CHI |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học - công nghệ (KH-CN) công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc lập quy hoạch phải phù hợp, thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030 và các quy hoạch, chiến lược khác có liên quan trong cùng giai đoạn phát triển, đảm bảo phát huy tối đa lợi thế về KH-CN và đổi mới sáng tạo của đất nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH-CN công lập; thu hút đa dạng các nguồn lực đầu tư phát triển. Đối tượng quy hoạch gồm các tổ chức KH-CN công lập do các cơ quan có thẩm quyền thành lập quy định tại Luật KH-CN năm 2013. Các tổ chức KH-CN công lập là cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức KH-CN công lập thuộc bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo các văn bản khác.

TAGS