Triển khai đề án xây dựng chính quyền số theo đúng nội dung, lộ trình

NAM PHƯƠNG |

UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025”.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện dự án, nhiệm vụ được giao tại đề án theo đúng nội dung, lộ trình đã được phê duyệt một cách hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời ban hành đề án, kế hoạch tổng thể về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025 của ngành, địa phương theo định hướng của tỉnh và thực tế của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên bố trí ngân sách hằng năm và quản lý sử dụng kinh phí cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tế và mục tiêu chuyển đổi số.