Quảng Nam xây dựng giải pháp phát triển năng lượng

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 5463/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW (ngày 11.2.2020) của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục đích kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Nghị quyết số 55 trên địa bàn tỉnh gắn với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh; phát triển đồng bộ, hợp lý, đa dạng hóa các loại hình năng lượng phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Một số mục tiêu cụ thể của kế hoạch như: ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới phù hợp với điều kiện của tỉnh. Hoàn thành các quy hoạch nguồn và lưới điện đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh; tổng công suất của các nguồn điện đến năm 2030 đạt khoảng 3.500MW, sản lượng điện đạt khoảng 13 tỷ kWh. Tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 40% vào năm 2030, 50% vào năm 2045.

Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực, bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng và N-2  đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng.

Phấn đấu tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7% vào năm 2030 và khoảng 14% vào năm 2045. Giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 15% vào năm 2030, lên mức 20% vào năm 2045.

Tầm nhìn đến năm 2045 sẽ bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; hình thành đồng bộ các yếu tố thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hệ thống hạ tầng năng lượng phát triển đồng bộ, hiện đại, khả năng kết nối khu vực và quốc tế được nâng cao. Chất lượng nguồn nhân lực, trình độ khoa học - công nghệ và năng lực quản trị ngành năng lượng đạt trình độ tiên tiến của một nước công nghiệp phát triển hiện đại.

UBND tỉnh xây dựng những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhanh và bền vững lĩnh vực ngành điện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Rà soát các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng đồng bộ với thực hiện chính sách về sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả. Phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, kết nối khu vực; nâng cao nội lực ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ phục vụ ngành năng lượng.

Đồng thời đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại và hiệu quả. Phát triển khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng. Thực thi chính sách bảo vệ môi trường ngành năng lượng gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

TAGS